.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Dokedy platiť výživné na plnoleté dieťa + navrh na zrušenie vyživovacej povinnosti

  • PDF
658
Like!

lenivy-ludia

V našej spoločnosti panujú ohľadom tejto otázky rôzne mýty a výmysly. Mnohí sa mylne domnievajú, že výživné sa platí do 26 rokov, bez ohľadu na to čo "dieťa" robí.

.

.

Lenže to nie je pravda, ak vám niekto niečo také hovorí, tak o tom nevie absolútne nič. V článku nájdete odpoveď, aj príkladné platné dokumenty, ako si to máte napísať.

Resp.: podľa ktorých si môžete sformulovať svoj návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti + daľšie dokumenty

Pretože u nás je v zákone písané: Štandardná vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia.

To znamená, že ak vaše /dieťa/ dospelý jedinec, ukončí napr: stredné odborné štúdium a úspešne ho zakončí maturitou. Tak je schopné sa samo živiť, bez ohľadu nato, koľko má rokov. Pokiaľ pokračuje na Vysokú školu, ale bude externe študovať, taktiež platí, že je schopné sa samo živiť.

Štandardne vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia na strednej škole, učilišti, príp. na vysokej škole dennou formou štúdia. Pokiaľ dieťa popri riadnom zamestnaní študuje nie dennou formou, alebo vykonáva doplňujúce kurzy k zamestnaniu či iný druh nadstavby, tak vyživovacia povinnosť daná nie je.

Na druhej strane, ak dieťa popri dennom štúdiu pracuje brigádnicky, tak vyživovacia povinnosť daná je. Pri akomkoľvek štúdiu treba teda rozlišovať, či ide o štúdium, ktoré smeruje k nadobudnutiu nevyhnutnej spôsobilosti k výkonu budúceho povolania alebo o štúdium doplnkové, ktoré dieťa realizuje popri zamestnaní za účelom doplnenia jeho vzdelania. Schopnosť dieťaťa sa samostatne živiť môže vzniknúť výnimočne, aj pokiaľ dieťa síce študuje dennou formou, ale sa riadne na štúdium nepripravuje.

Nejde pritom o ojedinelé zlé študijné výsledky, ale o sústavné zanedbávanie štúdia, ktorého dôsledkom je buď opakujúce sa opakovanie ročníka, alebo opakovaná zmena školy, ktorú dieťa navštevuje. Výnimočne môže vzniknúť aj situácia, kedy dieťa nebude nikdy schopné sa samostatne živiť z objektívnych, najmä zdravotných príčin. Pokiaľ je dieťa napr. ťažko zdravotne postihnuté a v dôsledku tohto postihnutia nie je schopné sa samé živiť, tak vyživovacia povinnosť rodičov nezanikne. U vysokoškolákov sa platí výživné do skončenia štúdia na prvej vysokej škole. Ak sa rozhodnú študovať ďalej, rodič už výživné väčšinou neplatí.

Takže pre rodiča, ktorý platí výživné je podstatné dozvedieť sa, či dieťa ukončilo denné štúdium a čo bude dalej robiť. Pokiaľ už nebude denne študovať, zmenili sa pomery a výživné sa zruší pomocou súdu.

Je to jednoduché súdne konanie, ktoré vám zaručí a potvrdí, že nemusíte už ďalej platiť. Pretože plnoletá osoba nadobudla vzdelanie a ďalej môže ísť pracovať.

lenivy-ludia1

Takže ak ste sa dozvedeli od dieťaťa, alebo školy, že ukončilo denné štúdium a ďalej nebude denne študovať. Napíšte si návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Ukážka, ako by mal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti vyzerať: Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti

Ďalej si napíšte list, ktorý pošlete dieťaťu aj súdu ako dôkaz: žiadosť - oznámenie čo bude dieťa robiť

Zo školy si vypýtajte potvrdenie o návšteve školy, kde bude uvedené, kedy skončil školu. Napr: 01.09.2011 - 01.06.2016

Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, môžte hneď zaslať na súd, doložte list /oznámenie čo bude dieťa robiť/ a potvrdenie o návšteve školy. Ak bolo výživné zvýšené, alebo znížené aj to tam uveďte s číslami spisov.

Súdne pojednávanie je zväčša do mesiaca od zaslania návrhu.

Čo má obsahovať, návrh na zrušenie výživného ?

1. Osobné údaje navrhovateľa – povinného rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva a žiada zrušenie jeho vyživovacej povinnosti s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu – plnoletého dieťaťa, proti ktorému návrh smeruje.

2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate zrušenia Vašej vyživovacej povinnosti k dieťaťu s uvedením dôvodov. Osobitne a podrobne sa venujte najmä otázke, z akých dôvodov podľa Vášho názoru vyživovacia povinnosť zanikla.

3. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v dvoch vyhotoveniach.

4. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

 

K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:

1. Rodný list dieťaťa, ak nemáte tak netreba.

2. Listinné a iné dôkazy preukazujúce, že dieťa je schopné sa samé živiť a že vyživovacia povinnosť zanikla. Pokiaľ disponujete potvrdením o tom, že dieťa ukončilo štúdium, tak toto predložte súdu. Rovnako, ak máte napr. dôkazy, že dieťa je zamestnané, predložte ich súdu a označte súdu zamestnávateľa dieťaťa. Pokiaľ ste sa s dieťaťom písomne dohodli na zrušení výživného, predložte túto dohodu súdu. V opačnom prípade predložte súdu aspoň výzvu, ktorou ste dieťa vyzvali, aby Vám predložilo potvrdenie o návšteve školy.

3. kópia z rozvodového konania

Výživné sa musí platiť, pokiaľ súd nevydá rozhodnutie o zrušení. Ak vznikne preplatok, môžete do návrhu zakomponovať vydanie bezdôvodného obohatenie a odporkyňa /ca bude musieť vrátiť tieto peniaze, tak ako vidíte v návrhu vyššie.

Zrušenie záleží okrem toho, že denne neštuduje, aj od zdravotného stavu a od sudcu. Napr pokiaľ je otec zťp, tak výživne zrušia hneď v deň, kedy je schopné sa samo živiť, ale niektoré sudkyne / sudcovia ho zrušia koncom Júna, Júla, Augusta. Záleží aj ako sa pripravíte a samozrejme od nálady rozhodovacieho orgánu.

Odporkyňa / ca môže mať na prebiehajúcom súde námietky, preto sme pripravili aj malú ukážku, ako by ste sa mali brániť. Niektoré sudkyne / sudcovia, to hneď vysvetlia "dietatu", tak tieto námietky nebudú aktuálne.

Námietky pri súdnom konaní zrušenie vyživovacej povinnosti

Na záver uvádzame dva rozsudky, kde sudkyňa / sudca zrušila vyživovaciu povinnosť.

Rozsudok zrušenie vyživovacej povinnosti

Rozsudok zrušenie vyživovacej povinnosti - vydanie bezdôvodného obohatenia

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina