.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Aké dane treba zaplatiť do konca januára 2014 ? Pozorne čítajte!

  • PDF
15182
Like!

ake-dane-treba-zaplatit-rok2014

Ak sa nechcete zbytočne stresovať, nemali by ste si nechať platenie daní na poslednú chvíľu.

.

.

Za auto, nehnuteľnosť či psa je potrebné zaplatiť do 31 januára. V opačnom prípade vám hrozí pokuta od 30 euro do 16 000 euro od štátnej správy.

Daň z nehnuteľností 2014

Ak ste minulý rok nadobudli nový byt či dom, do 31.januára musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Doterajších vlastníkov sa táto povinnosť netýka. Výnimkou sú iba tí,  u ktorých nastali zmeny ovplyvňujúce výšku tejto dane. Ide napríklad o zmenu výmery, vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne.

Daň z nehnuteľnosti si určujú a aj spravujú obce a mestá a platí sa za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory. Ak ste sa teda stali v minulom roku novým vlastníkom napríklad bytu, musíte to na príslušnom úrade oznámiť najneskôr do 30 dní od jeho nadobudnutia. Ak si túto povinnosť nesplníte, obecný alebo mestský úrad vám môže dať pokutu.

Pri plnení si spomínanej ohlasovacej povinnosti na danom úrade budete potrebovať kópiu kúpno predajnej zmluvy spolu s listom vlastníctva.

Podáva sa len 1 krát a to za zdaňovacie obdobie v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. Následne vyplníte priznanie.

Môžte si stiahnuť tlačivo vo formáte pdf: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Stiahnite si vzor tlačiva pre fyzické osoby

Stiahnite si vzor tlačiva pre právnické osoby

V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. Daň z nehnuteľnosti vypočíta správca dane (mesto či obec) na základe údajov v priznaní. Do 15. mája potom vlastníkovi nehnuteľnosti pošle rozhodnutie o vyrubenej dani, ktorý vám doručia do vlastných rúk. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Výšku dane z nehnuteľnosti si určuje každá obec/mesto sama, pričom to závisí od lokality a m2. Akú sumu máte zaplatiť vy konkrétne, to sa dozviete z platobného výmeru.

Sadzby daní v krajských mestách nájdete tu:

Bratislava

Trnava

Nitra

Trenčín

Žilina

Banská Bystrica

Prešov

Košice

V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, vždy príde takýto platobný výmer. Výnimka sa týka prípadov, kedy sa v priebehu roka udiali zmeny vo vlastníctve.

Okrem toho môžte do 31. januára podať žiadosť o zníženie, alebo oslobodenie od dane. Zníženie dane o 50 % z dane z nehnuteľnosti sa poskytuje občanom starším ako 70 rokov.

ake-dane-treba-zaplatit-rok2014a

Daň za psa

Podobne daň za psa platíte priamo mestu alebo mestskej časti, kde žijete. Platia ju majitelia štvornohých maznáčikov starších ako šesť mesiacov.

V prípade, že si psíka obstaráte, ste povinný oznámiť túto skutočnosť obci, alebo mestu a to do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň platobným výmerom. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších obdobiach je táto daň splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daň z motorových vozidiel 2014

Daňové priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013 sú už k dispozícii v tlačenej podobe na každom daňovom úrade. Využiť to môžu všetky subjekty, ktoré nie sú platcami DPH. Ak je podnikateľ platca DPH, priznanie podáva elektronicky prostredníctvom nového portálu finančnej správy. Termín na podanie daňového priznania je pritom do 31. januára.

Daň z motorového vozidla, čiže cestná daň, sa týka všetkých, ktorí vlani používali auto na podnikanie. Výšku sadzby určujú samosprávne kraje, čiže kde je auto zaevidované na podnikanie, tam sa platí daň. U osobných áut sa sumy líšia podľa zdvihového objemu motora, u nákladných áut a autobusov sa daň odvíja od celkovej hmotnosti a počtu náprav.

Po novom je však predmetom tejto dane iba motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov. Ak má teda vaše auto zahraničné evidenčné čísla, no používate ho na podnikanie na Slovensku, nemusíte cestnú daň platiť.

Koľko zaplatíte za osobné auto:

dan-za-osobne-auto

Rovnako vám tento rok zaniká oznamovacia povinnosť. V minulosti bolo nutné do 30 dní nahlásiť na daňový úrad skutočnosť, že ste začali používať vozidlo na podnikanie. Po novom to už nie je potrebné. Táto povinnosť vám vzniká až pri jej zániku.

Vyššie odvody pre podnikateľov

Kým v minulom roku bol minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov vo výške 393 euro, v tomto roku dosahuje 402,50 eura. Znamená to, že minimálne odvody do zdravotnej poisťovne stúpnu z 55,02 eura na 56,35 eura.

Najnižšie možné odvody do Sociálnej poisťovne zase vzrastú zo 130,27 eura na 133,42 eura. Celkovo si tak mesačne podnikatelia priplatia na odvodoch 4,48 euro.

Kým novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie oznámili všetkým živnostníkom zdravotné poisťovne spolu s výsledkom ročného zúčtovania v októbri minulého roku, novú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne si musí každý podnikateľ vypočítať sám. Odvody v novej sume je potrebné prvýkrát zaplatiť začiatkom februára. Keďže odvody sa platia mesačne pozadu, v januári je potrebné zaplatiť poistné za december minulého roku ešte v pôvodnej výške.

Obchodné spoločnosti začnú platiť daňové licencie za rok 2014. O daňových licenciách si prečítajte tu.

tags: ake dane treba zaplatit do konca januara 2014

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina